நீங்கள் முகநூல் மூலமாக எமது தளத்துக்கு வருபவராக இருந்தால் முகநூல் தடைப்பட்டால் செய்திகளை அறிய முடியாது இருக்கும் ஆகவே தயவு செய்து எமது onlinejaffna.com என்ற முகவரியை சேமித்து வைத்து அதன் மூலம் செய்திகளை நேரடியாக பார்வையிடுங்கள்!

KFC Home Delivery in Sri Lanka

Tuesday, June 04, 2019

KFC known as the Kentucky Fried Chicken, a well known fast food restaurant chain that specializes in fried chicken.


Marinated and seasoned with a blend of herbs and spices, and then grilled to perfection. Fiery Grilled Chicken is spicy, juicy and truly irresistible.

Experience the true power crunch combo! Delight your tastebuds during the World Cup with the KFC! Get 6PC of Hot Drumlets, 4 Hot & Crispy Chicken, 6 Crispy Bites, 4 Potato Kieves and 6 Pilaf Rices for ONLY Rs. 1,980! 


Its the buy one GET ONE FREE! Buy a 12PC Hot & Crispy Bucket and get an 8PC bucket absolutely FREE! Only on the 31st of May! 

Experience a sensational feast with your whole family to enjoy! Get a Sawan, 4PC Hot & Crispy Chicken, 4PC Hot Drumlets for only Rs.1,350 ONLY! Valid until 9th June

Enjoy delicious KFC Crunchy Munchies! Get 10PC of Hot Drumlets and 10PC of Potato Kieves for only Rs. 990! Valid until the 9th of June so hurry and order now!

KFC Hot Drumlet Deal is back! Get 20PC Hot Drumlets for only Rs.1,100! Valid from 26th May to 28th May! Order now or visit your nearest KFC outlet today! 

Congratulations to our Mothers Day competition winners! Thank you all those who participated, stay tuned to our page for more competitions! 

Did someone say buy one GET ONE FREE? Buy a 12PC Chicken Bucket and get an 8PC Bucket absolutely FREE! Valid only on 24th May

Pick and choose between your favorite KFC Deal, the sensational Crunchy Munchies or the Savory Sawan! Call us on 0115532532 to place your order now! Offer valid from 11th May to 9th June

This mothers day lets celebrate our Queens who made us who we are and stand a chance to WIN a gift from KFC for your Mom.
All you have to do is,
1. Take a selfie with your mom at KFC
2. Inbox it to KFC Sri Lanka Page
3. Comment with the #MomsdaywithKFC AND STAND A CHANCE TO WIN!
Competition ends on 12th of May so hurry now and snap a selfie with your mum at KFC!
It’s Hot and Crispy Wednesdays!! Get a 10PC bucket for only Rs. 1,500! Only on Wednesdays so order now!
KFC Hot Drumlet Deal is back! Get 20PC Hot Drumlets for only Rs.1,100! 
Its Hot & Crispy Wednesday tomorrowc! Get a 10PC Hot & Crispy Bucket for only Rs.1,500

Its KFC Savory Sawan! Get 1 Sawan, 4PC Hot & Crispy Chicken & 4 Hot Drumlets for only Rs.1,350!

Its Hot & Crispy Wednesdays! Get a 10PC Bucket for only Rs.1,500! Order now or visit your nearest KFC outlet today

A twist on a twist! Buy a KFC Avurudu Combo and get a whopping 50% off from your second Combo Bucket
Add a flavorful twist this Avurudu with KFC buy one get one FREE! Buy a 12PC Hot & Crispy Bucket and get a 8PC Bucket absolutely FREE!

Get the flavorful twist you need from KFC this Avurudu Season! Order the Burger Combo and get 2 Big Boss Burgers, 2 Zinger Burgers, 9PC Hot Drumlets, 9PC Crispy Bites, 9PC Potato Kieves and 4 Large Pepsi's for only Rs. 2,650! Offer valid till 5th May, so hurry now and visit your nearest KFC outlet now

Get your flavorful twist from KFC this Avurudu Season! Get the KFC Hot & Crispy Combo with 6PC Hot & Crispy Chicken, 9PC Hot Drumlets, 9PC Crispy Bites, 9PC Potato Kieves and 4 large Pepsis for only Rs. 2,650! Valid until 5th of May so hurry now
Experience real value for your meal only at KFC! Buy a Zinger Burger and get 1PC Chicken FREE! Exclusively at KFC Majestic City Food Court outlet & KFC Liberty Plaza outlet!

KFC Avurudu Rice Combo will give you that flavorful twist that you have been looking for! Get a Sawan, 4PC Hot & Crispy Chicken, 9PC Hot Drumlets, 9PC Crispy Bites and 4 large Pepsis for only Rs. 2,650! Call 0115532532 to order now!